Дайджест

/ Головна / Дайджест
Публікації 1-10 ( всього знайдено : 490 )
 транзит (490) 
 «руський мір» (2741)   інформаційна війна (2100)   інформаційна політика (2)   інцидент (464)   іслам (416)   історія (1985)   агресія (1)   антиамериканізм (785)   АРК (3652)   біженці (43)   безробіття (118)   бюджет (994)   візит (681)   війна (1046)   ВВП (584)   вибори (3050)   внутрішньополітичні прогнози (5)   внутрішня політика (4854)   воєнні дії (77)   воєнно-політичні прогнози (792)   ВПК (1616)   врегулювання (964)   врегулювання конфлікту (727)   гібридна війна (2031)   гонка озброєнь (76)   громадська думка (789)   громадянське суспільство (379)   гуманітарна політика (1089)   діяльність парламенту (606)   діяльність уряду (751)   двосторонні відносини (5230)   двосторонні стосунки (1085)   двостороння політика (1)   двостороння торгівля (174)   деградація (272)   дезінтеграція (125)   демографія (252)   демократія (889)   День Перемоги (73)   дипломатичні стосунки (639)   договори та домовленості (1013)   Донбас (3163)   Друга світова (237)   економіка (18)   економічні відносини (1)   економічні прогнози (3902)   економічна криза (2492)   економічна політика (3248)   економічна стратегія (1527)   економічний (2)   економічний розвиток (3461)   експансія (628)   еміграція (12)   енергетика (3214)   загострення відносин (2)   загострення конфлікту (2)   загострення стосунків (743)   заморожені конфлікти (434)   заяви (3)   збройні сили (2810)   збройний конфлікт (2904)   злочини проти людяності (20)   злочинність (417)   ЗМІ (1055)   зовнішньоекономічні прогнози (2)   зовнішньополітичні прогнози (4026)   зовнішньополітичні стосунки (2)   зовнішня політика (8342)   зовнішня торгівля (1294)   кадрова політика (133)   катастрофа (158)   контрсанкції (104)   конфлікт (4)   кордон (126)   корупція (754)   крах (59)   Кремль (2601)   криза (536)   Крим (2)   культура (709)   міграція (23)   міжетнічні конфлікти (164)   міжнародні відносини (2)   міжнародні зобов’язання (26)   міжнародні організації (4203)   міжнародні органи (2)   міжнародна безпека (5687)   міжнародна політика (2)   міжнародна торгівля (1)   міжнародне право (1236)   міжнаціональні відносини (68)   Мінські домовленості (742)   медицина (277)   миротворчі операції (270)   наука (1)   наука і культура (47)   наука і техніка (338)   націоналізм (152)   національно-визвольні рухи (45)   нацизм (66)   окуповані території (3574)   опозиція (1591)   освіта (303)   офіційні заяви (582)   підривна діяльність (25)   партії (830)   пенсійне забезпечення (330)   переговори (811)   персоналії (4473)   політика (4)   політика стримування (458)   політичні партії (2)   політичні прогнози (4099)   політичне вбивство (265)   пострадянський простір (1105)   права етнічних меншин (116)   права людини (1979)   правові структури (2)   провокація (544)   прогнози (400)   пропаганда (2216)   протести (911)   Путін (4725)   путінський режим (7343)   рівень життя (2921)   реваншизм (389)   революція (190)   регіональна політика (167)   регіони (1168)   релігія (1)   репресії (971)   реформи (459)   російська агресія (5074)   російська армія (384)   російська експансія (5)   російська загроза (706)   російсько-українські відносини (4045)   російсько-українські стосунки (4)   РПЦ (532)   санкції (4670)   світогляд (944)   свобода слова (116)   силові структури (776)   соціальні прогнози (683)   соціальна політика (1217)   соціологічні опитування (1147)   статистика (3571)   суб’єкти федерації (222)   суди (706)   судова діяльність (4)   території (2)   територіальні спори (300)   тероризм (1466)   терроризм (2)   торгівельні відносини (1)   трудова міграція (194)   українсько-російські санкції (493)   фінанси (4193)   фальсифікації (894)   фашизм (114)   холодна війна (390)   шантаж (22)   шпигунство (409)   ядерна війна (2)   ядерна загроза (754)   ядерна зброя (26) 
/ Всі дати
2015 2016 2017 2018

21.02.2018 "Турецкому потоку" закрыли путь в Европу | 21.02.18 | finanz.ru

Проект "Турецкий поток", который Россия строит на мощностях закрытого Еврокомиссией "Южного потока", столкнулся с новыми сложностями. Проложив половину т...

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/tureckomu-potoku-zakryli-put-v-evropu-1016553398

енергетика,транзит

20.02.2018 Еще один газовый коридор в Европу готов?

Еще один газовый коридор в Европу готов?

http://www.rosbalt.ru/world/2018/02/20/1682330.html

енергетика,транзит,економічні прогнози

20.02.2018 «Газпрому» повезло с Израилем

«Газпрому» повезло с Израилем - Глава группы ТЭК Юрий Барсуков о крупнейшей сделке по экспорту газа страны - Газета "Коммерсантъ" - Издательский Дом КоммерсантЪ. У самой крупной в истории сделки по экспорту газа из Израиля, заключенной 19 февраля, вполне был шанс попасть не только в авторскую колонку, но и на первые полосы российских газет. Но «Газпрому» повезло.Консорциум компаний во главе с американской Noble Energy, разрабатывающий месторождения Tamar и Leviathan на израильском шельфе, поставит около 64 млрд кубометров газа до 2030 года в целом на $15 млрд. И вот тут самое важное слово — поставит в Египет. Объемы будут примерно равномерно распределены между месторождениями, покупателем выступит Dolphinius Holding, формально газ предназначен для внутреннего рынка Египта. В результате, учитывая контракт с Иорданией на 45 млрд кубометров, а также поставки на внутренний рынок Израиля, законтрактован весь газ с Tamar и примерно половина из потенциальной добычи Leviathan, которая должна начаться в 2019 году и может достигнуть 21 млрд кубометров в год.Маршрут поставки пока не выбран — возможно использование Арабского газопровода, который изначально строился для подачи…

https://www.kommersant.ru/doc/3554311

енергетика,транзит,економічні прогнози

16.02.2018 Больше некуда продавать: «Газпром» занял треть Европы

Германия и Польша активно спорят по поводу целесообразности проекта «Северный поток — 2». При этом сам «Газпром» продолжает наращивать экспорт в Европу и не планирует снижать темпов. По словам экспертов, отступать газовой монополии некуда — вписаться в мировой рынок СПГ «Газпром» не успел, поэтому ЕС еще долгие годы будет оставаться для него основным направлением для реализации голубого топлива.

https://www.gazeta.ru/business/2018/02/16/11652601.shtml

енергетика,транзит,економічні прогнози

16.02.2018 Ðàçðûâïàêåò

Ðàçðûâïàêåò - Ëàòâèÿ íå ìîæåò çàñòàâèòü «Ãàçïðîì» ïðîäàòü äîëè â ìåñòíûõ àêòèâàõ - Ãàçåòà "Êîììåðñàíòú" - Èçäàòåëüñêèé Äîì ÊîììåðñàíòÚ. Ëàòâèÿ ïîêà íå íàøëà ñïîñîá çàñòàâèòü «Ãàçïðîì» âûïîëíèòü óñëîâèÿ Òðåòüåãî ýíåðãîïàêåòà ÅÑ è âûéòè èç ìåñòíûõ ãàçîâûõ êîìïàíèé. Ïî çàêîíó î ëèáåðàëèçàöèè ðûíêà ãàçà Ëàòâèè ðîññèéñêàÿ êîìïàíèÿ äîëæíà áûëà äî êîíöà 2017 ãîäà ïðîäàòü 34% àêöèé ãàçîòðàíñïîðòíîé Conexus Baltic Grid, íî íå ñäåëàëà ýòîãî èç-çà ïðåäëàãàâøåéñÿ íèçêîé öåíû. «Ãàçïðîì» óæå ëèøèëè ïðàâà óïðàâëÿòü àêöèÿìè â Conexus, íî, îòìå÷àþò þðèñòû è èñòî÷íèêè “Ú”, ó Ðèãè ïðîñòî íåò ýôôåêòèâíûõ ñïîñîáîâ çàñòàâèòü ìîíîïîëèþ áûñòðî èçáàâèòüñÿ îò ñâîåãî ïàêåòà.

https://www.kommersant.ru/doc/3549662

двосторонні відносини,пострадянський простір,енергетика,транзит,економічні прогнози

15.02.2018 «Будет война»: у кого Польша требует газ

Польша продолжает вести борьбу с российским проектом «Северный поток — 2». Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий даже пророчит войну между Киевом и Москвой в случае его реализации. При этом другие польские политики активно продвигают альтернативные российскому экспорту проекты газовых поставок. Эксперты считают, что все эти заявления вызваны, в первую очередь, желанием Варшавы выторговать у «Газпрома» более...

https://www.gazeta.ru/business/2018/02/15/11651353.shtml

двосторонні відносини,енергетика,транзит

09.02.2018 Foreign Policy вынес вердикт транзиту газа через Украину

Северный поток. Последние новости. Что с Северным потоком 2 на сегодня? Новости Европы. Газопровод Северный поток 2 последние новости сегодня. Отношения России и США. Новости мира. Отношения Европы и России. Экономика Европы. Энергетическая безопасность Европы. Поставки газа из России в Европу. Транзит газа через Украину. Северный поток 2, последние новости.

http://expert.ru/2018/02/9/politico-soprotivlenie-vashingtona-severnomu-potoku-bessmyislenno/

двосторонні відносини,енергетика,транзит,економічні прогнози

09.02.2018 Nord Stream определился со сроками

Новости мира и России. Газпром. Северный поток 2, последние новости. Газпром новости. Газпром западная Европа. Сроки строительства газопровода Северный поток 2. Последние новости. Турецкий поток, новости. Рейтинг компаний, поставляющих газ в Европу.

http://expert.ru/2018/02/9/nord-stream-opredelilsya-so-srokami/

енергетика,транзит,економічні прогнози

08.02.2018 «Турецкий поток» обойдется в €7 млрд

«Турецкий поток» обойдется в €7 млрд - «Газпром» сам профинансирует газопровод - "Коммерсантъ" - Издательский Дом КоммерсантЪ. «Газпром» подтвердил оценку стоимости газопровода «Турецкий поток» в €7 млрд, дававшуюся год назад. Как заявил финансовый директор компании Андрей Круглов, на фазе строительства газопровода привлечение проектного финансирования маловероятно, поэтому проект будет полностью профинансирован из бюджета «Газпрома». Однако после запуска газопровода «Газпром» рассчитывает рефинансировать часть затрат через выпуск проектных облигаций.

https://www.kommersant.ru/doc/3542275

енергетика,транзит,економічні прогнози

08.02.2018 "Турецкий поток" прокладывают в никуда

"Газпром" увеличил оценку стоимости трубопровода на миллиард долларов

http://www.ng.ru/economics/2018-02-08/1_7169_gazprom.html

енергетика,транзит

Сторінки : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [49]