Дайджест

/ Головна / Дайджест
Публікації 1-10 ( всього знайдено : 1105 )
 пострадянський простір (1105) 
 «руський мір» (2741)   інформаційна війна (2100)   інформаційна політика (2)   інцидент (464)   іслам (416)   історія (1985)   агресія (1)   антиамериканізм (785)   АРК (3652)   біженці (43)   безробіття (118)   бюджет (994)   візит (681)   війна (1046)   ВВП (584)   вибори (3050)   внутрішньополітичні прогнози (5)   внутрішня політика (4854)   воєнні дії (77)   воєнно-політичні прогнози (792)   ВПК (1616)   врегулювання (964)   врегулювання конфлікту (727)   гібридна війна (2031)   гонка озброєнь (76)   громадська думка (789)   громадянське суспільство (379)   гуманітарна політика (1089)   діяльність парламенту (606)   діяльність уряду (751)   двосторонні відносини (5230)   двосторонні стосунки (1085)   двостороння політика (1)   двостороння торгівля (174)   деградація (272)   дезінтеграція (125)   демографія (252)   демократія (889)   День Перемоги (73)   дипломатичні стосунки (639)   договори та домовленості (1013)   Донбас (3163)   Друга світова (237)   економіка (18)   економічні відносини (1)   економічні прогнози (3902)   економічна криза (2492)   економічна політика (3248)   економічна стратегія (1527)   економічний (2)   економічний розвиток (3461)   експансія (628)   еміграція (12)   енергетика (3214)   загострення відносин (2)   загострення конфлікту (2)   загострення стосунків (743)   заморожені конфлікти (434)   заяви (3)   збройні сили (2810)   збройний конфлікт (2904)   злочини проти людяності (20)   злочинність (417)   ЗМІ (1055)   зовнішньоекономічні прогнози (2)   зовнішньополітичні прогнози (4026)   зовнішньополітичні стосунки (2)   зовнішня політика (8342)   зовнішня торгівля (1294)   кадрова політика (133)   катастрофа (158)   контрсанкції (104)   конфлікт (4)   кордон (126)   корупція (754)   крах (59)   Кремль (2601)   криза (536)   Крим (2)   культура (709)   міграція (23)   міжетнічні конфлікти (164)   міжнародні відносини (2)   міжнародні зобов’язання (26)   міжнародні організації (4203)   міжнародні органи (2)   міжнародна безпека (5687)   міжнародна політика (2)   міжнародна торгівля (1)   міжнародне право (1236)   міжнаціональні відносини (68)   Мінські домовленості (742)   медицина (277)   миротворчі операції (270)   наука (1)   наука і культура (47)   наука і техніка (338)   націоналізм (152)   національно-визвольні рухи (45)   нацизм (66)   окуповані території (3574)   опозиція (1591)   освіта (303)   офіційні заяви (582)   підривна діяльність (25)   партії (830)   пенсійне забезпечення (330)   переговори (811)   персоналії (4473)   політика (4)   політика стримування (458)   політичні партії (2)   політичні прогнози (4099)   політичне вбивство (265)   права етнічних меншин (116)   права людини (1979)   правові структури (2)   провокація (544)   прогнози (400)   пропаганда (2216)   протести (911)   Путін (4725)   путінський режим (7343)   рівень життя (2921)   реваншизм (389)   революція (190)   регіональна політика (167)   регіони (1168)   релігія (1)   репресії (971)   реформи (459)   російська агресія (5074)   російська армія (384)   російська експансія (5)   російська загроза (706)   російсько-українські відносини (4045)   російсько-українські стосунки (4)   РПЦ (532)   санкції (4670)   світогляд (944)   свобода слова (116)   силові структури (776)   соціальні прогнози (683)   соціальна політика (1217)   соціологічні опитування (1147)   статистика (3571)   суб’єкти федерації (222)   суди (706)   судова діяльність (4)   території (2)   територіальні спори (300)   тероризм (1466)   терроризм (2)   торгівельні відносини (1)   транзит (490)   трудова міграція (194)   українсько-російські санкції (493)   фінанси (4193)   фальсифікації (894)   фашизм (114)   холодна війна (390)   шантаж (22)   шпигунство (409)   ядерна війна (2)   ядерна загроза (754)   ядерна зброя (26) 
/ Всі дати
2015 2016 2017 2018

24.02.2018 Явная и скрытая угроза Приднестровья

За последние четыре года Украина предприняла ряд шагов, которые можно было бы назвать ассиметричным ответом.

https://zn.ua/international/yavnaya-i-skrytaya-ugroza-pridnestrovya-276323_.html

російська загроза,пострадянський простір,заморожені конфлікти,збройні сили,російсько-українські відносини,українсько-російські санкції

22.02.2018 «100 тысяч в месяц»

Латвию сотрясает крупнейший за всю ее постсоветскую историю коррупционный скандал вокруг главного банкира страны. Не обошлось и без российского следа. The New Times разбирался в подробностях

https://newtimes.ru/articles/detail/148667

путінський режим,міжнародні організації,пострадянський простір,інцидент,корупція

21.02.2018 ЕАЭС: приманка в действии

ЕАЭС: приманка в действии

http://www.rosbalt.ru/world/2018/02/21/1683916.html

міжнародні організації,пострадянський простір,зовнішня торгівля,економічні прогнози

20.02.2018 Россия и Молдавия припомнили язык дипломатов

Россия и Молдавия припомнили язык дипломатов - Министры иностранных дел Сергей Лавров и Тудор Ульяновски договорились налаживать отношения - Газета "Коммерсантъ" - Издательский Дом КоммерсантЪ. В отношениях Москвы и Кишинева, которые сильно испортились в последнее время, наметилось потепление. Главы МИДов двух стран Сергей Лавров и Тудор Ульяновски на встрече в Мюнхене обсудили необходимость налаживать взаимодействие — сначала на уровне внешнеполитических ведомств. Как стало известно “Ъ”, первым шагом может стать возвращение в Москву посла Молдавии Андрея Негуцы, который был отозван в конце прошлого года.

https://www.kommersant.ru/doc/3554399

двосторонні відносини,пострадянський простір,персоналії,дипломатичні стосунки,політичні прогнози

19.02.2018 «С историками не консультируются»

«С историками не консультируются» - Почему Румыния не оставляет попыток снова стать «Великой»? С профессором Иоаном Скурту беседует Николай Морозов - Журнал "Огонёк" - Издательский Дом КоммерсантЪ. Парламент Румынии рассмотрит инициативу экс-президента страны Траяна Бэсеску. Ее цель — денонсировать пакт Молотова — Риббентропа и подготовить базу для возвращения Молдавии в состав Румынии. "Огонек" попытался понять: каких еще сюрпризов ждать соседям под вековой юбилей создания "Великой Румынии"?

https://www.kommersant.ru/doc/3547136

двосторонні відносини,історія,пострадянський простір,політичні прогнози

17.02.2018 Ползучая инкорпорация

Россия создает общее пространство с Южной Осетией и Абхазией.

https://zn.ua/international/polzuchaya-inkorporaciya-275589_.html

пострадянський простір,заморожені конфлікти,регіональна політика,реваншизм,Донбас

16.02.2018 Ðàçðûâïàêåò

Ðàçðûâïàêåò - Ëàòâèÿ íå ìîæåò çàñòàâèòü «Ãàçïðîì» ïðîäàòü äîëè â ìåñòíûõ àêòèâàõ - Ãàçåòà "Êîììåðñàíòú" - Èçäàòåëüñêèé Äîì ÊîììåðñàíòÚ. Ëàòâèÿ ïîêà íå íàøëà ñïîñîá çàñòàâèòü «Ãàçïðîì» âûïîëíèòü óñëîâèÿ Òðåòüåãî ýíåðãîïàêåòà ÅÑ è âûéòè èç ìåñòíûõ ãàçîâûõ êîìïàíèé. Ïî çàêîíó î ëèáåðàëèçàöèè ðûíêà ãàçà Ëàòâèè ðîññèéñêàÿ êîìïàíèÿ äîëæíà áûëà äî êîíöà 2017 ãîäà ïðîäàòü 34% àêöèé ãàçîòðàíñïîðòíîé Conexus Baltic Grid, íî íå ñäåëàëà ýòîãî èç-çà ïðåäëàãàâøåéñÿ íèçêîé öåíû. «Ãàçïðîì» óæå ëèøèëè ïðàâà óïðàâëÿòü àêöèÿìè â Conexus, íî, îòìå÷àþò þðèñòû è èñòî÷íèêè “Ú”, ó Ðèãè ïðîñòî íåò ýôôåêòèâíûõ ñïîñîáîâ çàñòàâèòü ìîíîïîëèþ áûñòðî èçáàâèòüñÿ îò ñâîåãî ïàêåòà.

https://www.kommersant.ru/doc/3549662

двосторонні відносини,пострадянський простір,енергетика,транзит,економічні прогнози

15.02.2018 Взятие Еревана отменяется

Тигран Хзмалян: Алиеву-младшему показалось, что в этой ситуации у него появилось окно возможностей

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5A85B06CA006C

пострадянський простір,заморожені конфлікти,міжнародна безпека

15.02.2018 Лукашенко: И где же наше оружие?

Лукашенко: И где же наше оружие?

http://www.rosbalt.ru/world/2018/02/15/1682290.html

пострадянський простір,міжнародні організації,збройні сили,міжнародна безпека

13.02.2018 Why Georgia’s Lessons for Russia Don’t Apply in Ukraine

http://carnegie.ru/commentary/75483

зовнішня політика,пострадянський простір,російсько-українські відносини,російська агресія,Донбас,двостороння торгівля

Сторінки : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [111]