Дайджест

/ Головна / Дайджест
Публікації 1-10 ( всього знайдено : 510 )
 експансія (510) 
 «руський мір» (2519)   інформаційна війна (1776)   інцидент (331)   іслам (369)   історія (1593)   агресія (1)   антиамериканізм (719)   АРК (3055)   біженці (41)   безробіття (105)   бюджет (897)   візит (587)   війна (985)   ВВП (503)   вибори (2140)   внутрішня політика (4022)   воєнні дії (22)   воєнно-політичні прогнози (290)   ВПК (1311)   врегулювання (876)   врегулювання конфлікту (590)   гібрида війна (3)   гібридна війна (1598)   гонка озброєнь (11)   громадська думка (739)   громадянське суспільство (333)   гуманітарна політика (831)   діяльність парламенту (518)   діяльність уряду (710)   двосторонні відносини (4511)   двосторонні стосунки (1085)   двостороння політика (1)   двостороння торгівля (158)   деградація (199)   дезінтеграція (118)   демографія (202)   демократія (813)   День Перемоги (72)   дипломатичні стосунки (592)   договори та домовленості (961)   Донбас (2544)   Друга світова (214)   економіка (15)   економічні відносини (1)   економічні прогнози (2962)   економічна криза (2415)   економічна політика (2589)   економічна стратегія (1479)   економічний (2)   економічний розвиток (2998)   еміграція (1)   енергетика (2764)   загострення відносин (2)   загострення конфлікту (2)   загострення стосунків (658)   заморожені конфлікти (395)   заяви (3)   збройні сили (2346)   збройний конфлікт (2529)   злочини проти людяності (9)   злочинність (384)   ЗМІ (786)   зовнішньополітичні прогнози (3518)   зовнішня політика (7552)   зовнішня торгівля (1144)   кадрова політика (85)   катастрофа (129)   контрсанкції (32)   конфлікт (4)   кордон (113)   корупція (647)   крах (53)   Кремль (2225)   криза (532)   Крим (2)   культура (565)   міграція (21)   міжетнічні конфлікти (147)   міжнародні відносини (2)   міжнародні зобов’язання (8)   міжнародні організації (3593)   міжнародні органи (2)   міжнародна безпека (5044)   міжнародна політика (2)   міжнародна торгівля (1)   міжнародне право (1155)   міжнаціональні відносини (23)   Мінські домовленості (602)   медицина (238)   миротворчі операції (175)   наука (1)   наука і культура (47)   наука і техніка (257)   націоналізм (144)   національно-визвольні рухи (41)   нацизм (58)   окуповані території (3217)   опозиція (1275)   освіта (244)   офіційні заяви (440)   підривна діяльність (8)   партії (729)   пенсійне забезпечення (275)   переговори (714)   персоналії (3395)   політика (4)   політика стримування (418)   політичні партії (2)   політичні прогнози (3085)   політичне вбивство (250)   пострадянський простір (942)   права етнічних меншин (33)   права людини (1689)   правові структури (2)   провокація (522)   прогнози (400)   пропаганда (1986)   протести (816)   Путін (3976)   путінский режим (1)   путінський режим (6561)   рівень життя (2639)   реваншизм (364)   революція (139)   регіональна політика (49)   регіони (933)   репресії (751)   реформи (403)   російська агресія (4574)   російська армія (384)   російська експансія (5)   російська загроза (186)   російсько-українські відносини (3554)   російсько-українські стосунки (2)   РПЦ (423)   санкції (3960)   світогляд (810)   свобода слова (35)   силові структури (618)   соціальні прогнози (492)   соціальна політика (973)   соціологічні опитування (958)   статистика (2965)   суб’єкти федерації (185)   суди (538)   судова діяльність (4)   території (2)   територіальні спори (276)   тероризм (1391)   терроризм (2)   торгівельні відносини (1)   транзит (403)   трудова міграція (173)   українсько-російські санкції (481)   фінанси (3655)   фальсифікації (706)   фашизм (109)   холодна війна (355)   шантаж (11)   шпигунство (330)   ядерна війна (2)   ядерна загроза (601)   ядерна зброя (26) 
/ Всі дати
2015 2016 2017

17.10.2017 Толстовцы и толстовки

Дмитрий Хмельницкий о "любителях итальянской оперы"

http://www.kasparov.ru/material.php?id=59E5D57076D71

зовнішня політика,експансія,реваншизм,інформаційна війна,пропаганда,російська загроза

16.10.2017 «Путин затаил на меня обиду»

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон дала интервью вещательной корпорации Australian Broadcasting Corporation (ABC), в котором обвинила Джулиана Ассанжа в пособничестве российской разведке. Кроме того, бывший госсекретарь Америки предупредила о начале «холодной кибервойны». По мнению Клинтон ее развязал сам Владимир Путин.

https://www.gazeta.ru/tech/2017/10/16/10944884/cold_cyberwar.shtml

зовнішня політика,експансія,шпигунство,інформаційна війна

13.10.2017 Ìîíñòðû áðîäÿò ïî Àìåðèêå

Ìîíñòðû áðîäÿò ïî Àìåðèêå - CNN óâèäåëà ïðîèñêè Ðîññèè â èãðå Pokemon Go - "Êîììåðñàíòú" - Èçäàòåëüñêèé Äîì ÊîììåðñàíòÚ. Àìåðèêàíñêèé òåëåêàíàë CNN ïðîâåë ñîáñòâåííîå ðàññëåäîâàíèå è çàÿâèë, ÷òî Ðîññèÿ âìåøèâàëàñü â àìåðèêàíñêóþ ïîëèòèêó íå òîëüêî ÷åðåç Facebook è Twitter, íî òàêæå ÷åðåç YouTube, Tumblr è äàæå ÷åðåç ïîïóëÿðíóþ íå òàê äàâíî èãðó Pokemon Go. Êàê óòâåðæäàåò CNN, îäíà èç îòñëåæåííûõ èìè â ñåòè êàìïàíèé, ÿâíî ðîññèéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ è âûäàþùàÿ ñåáÿ çà ÷àñòü ìåæäóíàðîäíîãî äâèæåíèÿ àêòèâèñòîâ ïðîòèâ íàñèëèÿ â îòíîøåíèè ÷åðíîêîæèõ Black Lives Matter, ïóáëèêîâàëà íà ðàçíûõ ïëàòôîðìàõ âèäåî î ïîëèöåéñêîì ïðîèçâîëå â ÑØÀ, è ïûòàëàñü ÷åðåç èãðó Pokemon Go ðàçæå÷ü ðàñîâóþ íåíàâèñòü, ïîñåÿòü âðàæäó è âûçâàòü íàïðÿæåííîñòü â àìåðèêàíñêîì îáùåñòâå.

https://www.kommersant.ru/doc/3439770

зовнішня політика,експансія,інформаційна війна,міжнародна безпека

09.10.2017 Google нашел следы российского вмешательства в американские выборы

Google нашел следы российского вмешательства в американские выборы - Как сообщает The Washington Post, на дезинформацию в YouTube и других сервисах были потрачены десятки тысяч долларов - "Коммерсантъ" - Издательский Дом КоммерсантЪ. По данным газеты The Washington Post (WP), «российские агенты» потратили «десятки тысяч долларов» для размещения на платформах Google — YouTube и Gmail — рекламы и другого контента для вмешательства в президентские выборы 2016 года в США. Сам Google фактически не комментирует эту информацию.

https://www.kommersant.ru/doc/3434438

зовнішня політика,експансія,інформаційна війна,пропаганда

03.10.2017 Как Россия защищает целостность Сербии

Гибридное вмешательство Москвы в балканские дела обретает новые формы

http://day.kyiv.ua/ru/article/den-planety/kak-rossiya-zashchishchaet-celostnost-serbii

Кремль,експансія,реваншизм,міжнародні організації,«руський мір»,зовнішня політика

02.10.2017 Россия приберегла курдскую карту

Почему Москва рассчитывает на лояльность Африна и Камышлы

http://www.ng.ru/courier/2017-10-02/9_7085_kurds.html

регіональна політика,експансія,збройний конфлікт,врегулювання конфлікту

02.10.2017 Первая мировая гибридная война

Игорь Эйдман: На верху управленческой пирамиды сам Путин, который принимает стратегические решения

http://www.kasparov.ru/material.php?id=59D27ACA13CFD

зовнішня політика,експансія,реваншизм,гібридна війна,інформаційна війна,пропаганда,санкції

30.09.2017 Фашистско-террористический интернационал

Игорь Яковенко: Главное отличие от ситуации 20 века в том, что человечество знает, чем кончается фашизм

http://www.kasparov.ru/material.php?id=59CF4253418AD

зовнішня політика,експансія,реваншизм,фашизм,російська загроза

29.09.2017 Захват курорта

Игорь Эйдман: Рейдерский захват демократических стран - цель путинской олигархии

http://www.kasparov.ru/material.php?id=59CE7C3AA2742

зовнішня політика,експансія,російська загроза

29.09.2017 Как Кремль "фашистам" помогает

Игорь Эйдман: вероятно, что Kartina tv выполняет и тайные поручения российских властей

http://www.kasparov.ru/material.php?id=59CE67DE09D9B

зовнішня політика,експансія,інформаційна війна,російська загроза

Сторінки : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [51]